สำหรับลูกค้าใหม่ (ผู้ที่ยังไม่มีบัญชีกองทุน)

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน (BCAP) สามารถทำการเปิดบัญชีใหม่ด้วยการกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีด้วยตนเองที่ บลจ.บัวหลวง หรือ ทำการเปิดบัญชีออนไลน์โดยกดปุ่ม "เปิดบัญชีออนไลน์"

ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการลงทุนอย่างละเอียด โดยติดต่อขอรับได้ที่ บลจ. บัวหลวง

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (PDF)

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน (ผู้ที่มีบัญชีกองทุนเรียบร้อยแล้ว)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก โดยกรอกข้อมูลและทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้